หน้าแรก   ติดต่อเรา    แผนผังเว็บไซต์  
 
 หน้าแรก 
 แผนที่ 
 วันหยุดราชการ 
 พบทูตไทย 
 สถานเอกอัครราชทูต 
 สถานกงสุลใหญ่ 
 ข่าวน่ารู้ 
5 Aug 2015 14:05:06
Thai Embassy   Google    
บริการต่างๆ
การตรวจลงตรา(วีซ่า)
บริการคนไทย
ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจ
แบบฟอร์มคำร้อง
ลงทะเบียนคนไทย
ข้อแนะนำสำหรับคนไทย
แผนอพยพคนไทย
การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร
ดาวน์โหลดคู่มือคนไทย
แบบฟอร์มคำร้อง
คำร้องขอรับรองเอกสาร
คำร้องขอรับรองเอกสาร
สูติบัตร
ท.ร. 1 ตอน 1      ท.ร. 19 ตอน 1      ท.ร. 19 ตอน 4
มรณบัตร
ท.ร. 4 ตอน 1      ท.ร. 20 ตอน 1
หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล
แบบ ช. 2
หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ
แบบ ช. 3
หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล
แบบ ช. 4
บัตรประจำตัวประชาชน
แบบที่ 1     แบบที่ 2      แบบที่ 3
คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่
บ. ป. 2
ทะเบียนบ้าน ท.ร. 14
แบบที่ 1      แบบที่ 2
สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน)
ท.ร 14
แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
ท.ร. 14/1      ทร. 14/2
ทะเบียนสมรส
คร. 2 แบบที่ 1     คร. 2 แบบที่ 2
ใบสำคัญการสมรส
คร. 3
ทะเบียนหย่า
คร. 6
ใบสำคัญการหย่า
คร. 7
ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
คร. 22
ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม
คร. 14
หนังสือรับรอง
หนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
หนังสือรับรองสถานที่เกิด
หนังสือรับรองความเป็นโสด
หนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
หนังสือรับรองการปกครองบุตร
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือมอบอำนาจ
ใบแจ้งความ
ใบแจ้งความ


Download Acrobat Readerวันหยุดสถานทูต
ครั้งต่อไป:
  • Wed 12 Aug 2015
    HM the Queen’s Birthday

©Copyright 2007. Royal Thai Embassy. Designed by TNT.
D-1/3 Vasant Vihar, New Delhi 110057
Tel : (+91 11) 4977 4100 Fax : (+91 11) 4977 4199, 4059 1496 Website : http://www.thaiemb.org.in